Lär känna din jord

Att förstå jorden är en av grunderna för att lyckas med sina perennrabatter och få perenner som lever länge. Jordens förmåga att förse rötternas behov är avgörande för hur plantorna utvecklas. Det finns många jordar som är goda nog åt perenner, men det gäller att veta vilken typ man arbetar med.

Förenklat är jordar uppbyggda av mineraler och organiskt material. Mineralerna härstammar från nedbrutet berg och det organiska materialet är rester från saker som har levt, såsom döda växter, djur, svampar och bakterier. Jordar delas in efter den kornstorlek och egenskaper som dominerar jordens innehåll. Lerjord och sandjord är ytterligheterna där lera har de allra minsta partiklarna, mindre än 0,002 mm, och sand de största, på mellan 0,06 mm och upp till 2 mm. Däremellan ligger siltjord med kornstorlek som då är större än lera men mindre än sand.

Med grundläggande kunskap om jorden som man odlar i har man goda chanser att lyckas med sina perennrabatter.

I alla jordar, oavsett typ, behövs mull för att perennerna ska må gott. Mull är organiskt material som brutits ner av maskar och mikroorganismer. Mull tillför jorden näring, gör den varmare och förbättrar strukturen så den blir porösare, lättare och mer genomsläpplig. En mullrik jord är mörkt brun och såväl doftar som känns mustig.

Fyra viktigaste aspekterna

Gasutbyte, vatten, näring och förankring är de fyra viktigaste aspekterna i samspelet mellan växt och mark. För perenner i trädgårdsmiljö är förankring sällan ett problem, så vi nöjer oss med att behandla de andra tre.

Gasutbyte är livsviktigt eftersom rötterna andas! Rötter använder energi från socker som bildas i fotosyntesen till att ta upp näringsämnen från jorden. I samband med det förbrukas syre och koldioxid avges. Om gaserna inte kan röra sig i marken blir det brist på syre och överskott av koldioxid, vilket hindrar rötterna från att ta upp näring. Därför det är viktigt att jorden har en lucker struktur med luftfickor där det finns plats för gastutbyte.

Vatten är ofta en bristvara när det behövs som mest. Jordens förmåga att lagra och leverera vatten till växten är avgörande för att undvika torkstress. Nederbörd, grundvattennivå, jordart och markens mikroliv är viktiga faktorer för växternas tillgång på vatten. Överskott av vatten kan vara ett ännu större problem. Om alla hålrum i jorden är vattenfyllda finns ingen plats för gasutbytet. Jord som är kompakt eller har blivit hårt packad har dålig dränering och vatten kan inte rinna undan. Det är ett vanligt problem där marken har skadats av till exempel byggmaskiner eller trafik från andra fordon.

Näring frigörs av de tusentals mikroorganismer, såsom små kryp, svampar och bakterier, som lever i jorden. För att de ska kunna leva i jorden måste det finnas organiskt material.

Olika jordtyper

Det finns många typer av jordarter med olika sammansättning och kornstorlekar, det blir snabbt invecklat och är en hel vetenskap i sig. Som trädgårdsägare kommer man långt om man lär sig skilja på en lerig jord och en sandig, samt mängden organiskt material.

Här förklarar vi några typiska jordar och deras egenskaper:

Lerjord

Känns igen på att den håller ihop i klumpar, som kallas aggregat. Fuktig lerjord kan formas till korvar utan att de faller sönder, ju tunnare korv desto högre halt av lera. Lerjord är bra på att lagra vatten och näring som växterna kan tillgodogöra sig, men kan ha problem med dräneringen och gasutbytet eftersom lerpartiklarna är så små. Man måste vara rädd om lerjordens struktur, om aggregaten grävs sönder eller packas blir jorden alldeles för hård för perennernas rötter. I en packad lerjord finns inget utrymme för luft samtidigt som vatten blir stående, det viktiga gasutbytet fungerar inte och växterna kommer då drunkna och dö av syrebrist.

För att förbättra en lerjords egenskaper är det viktigt att gynna jordens mikroliv genom att tillföra organiskt material, det bygger upp lerjordens struktur. Ett alternativ om man har en skadad eller mycket tung lerjord är att odla i upphöjda bäddar. Inställningen till lerjord är ibland lite negativ, vilket inte är helt oförtjänt då den är tung att gräva i, klibbig när det är blött och kall på våren. Men en väl omhändertagen lerjord är mycket bra att odla i.

Lerjord består av de minsta partiklarna. Den håller ihop i klumpar, så kallade aggregat. Om klumparna grävs eller körs sönder blir en lerjord hårt packad och mycket svår att odla i.

Sandjord

Håller inte samman utan innehåller större korn som lätt faller isär när man känner på den i handen. Sandjord har naturligt en bättre struktur än lerjord, den har fler hålrum och är rik på luft som ger rötterna en fin miljö med ett fungerande gasutbyte. Med sina större partiklar är sandjord mycket väldränerad. Få perenner gillar att stå med blöta rötter och bra dränering är många gånger avgörande för övervintring, men vatten och näring rinner snabbt igenom och mycket förvinner innan rötterna hinner ta vara på det. Sandjord är alltså mager och näringsfattig.

Eftersom sandjord torkar upp snabbt blir den varm på våren och perennerna vaknar tidigt. Sandjorden är inte så tung utan den är lätt att gräva i. Sandjord innehåller naturligt mindre kalk än lerjord. Genom att tillföra organiskt material förbättrar man sandjordens förmåga att lagra vatten och näring.

Sandjord består av stora partiklar. Till skillnad från lerjord håller den inte ihop, utan rinner lättare genom handen när man känner på den. Både sand- och lerjord behöver organiskt material för att få bäst egenskaper.

Moränjord

Är jord som har avsatts av inlandsisen, och består av en osorterad blandning av olika partikelstorlekar från lera till stenblock. Egenskaperna i en moränjord varierar mycket beroende på vilken kornstorlek som dominerar. På grund av variationen i kornstorlek kan även problemen med en moränjord vara väldigt olika. Den kan innehålla mycket sten eller å andra sidan ha en besvärlig blandning av lera och sand. Om man har en moränjord som är svår att få bukt med, är ett bra alternativ att göra upphöjda perennrabatter.

Trädgårdsjord

Kan beskrivas som jord med väldigt hög mullhalt, som ett resultat av odlarens ansträngningar. Ibland förekommer uttryck som ”vanlig” eller ”normal” jord, som kan vara förvirrande. En jord med hög mullhalt passar bra för odling av näringskrävande perenner. Eftersom mullen i jorden bryts ned över tid är det viktigt att löpande föra på nytt organiskt material.

Genom att lära sig sin jord och ta hand om den ger man växterna bättre förutsättningar, i gengäld får man en vackrare och mer lättskött trädgård, oavsett jordtyp.

pH-värde

pH-värdet visar om jorden är sur, neutral eller basisk. Neutral jord har pH-värde 7, är värdet högre är jorden basisk och under 6 är jorden sur. Flertalet perenner trivs runt pH 6,5 men vissa har andra önskemål. De flesta perenner är dock toleranta mot olika pH-värde så var försiktig med att tillföra framförallt kalk, för mycket kalk kan också göra skada.

För att uppskatta sin jords pH kan man titta på befintliga växter i omgivningen, såväl välmående planterade växter som naturligt förekommande. Man mäter också enkelt pH-värdet med hjälp av lackmuspapper som finns att köpa till exempel på apotek och hälsokost.

Hasselört, Asarum europaeum, och spetsmössa, Tiarella cordifolia, trivs i sur jord. Precis som flera andra så kallad woodlandperenner. Men de är toleranta mot högre pH och går bra att odla även i neutral jord.

Läs vidare om planering

Börja planera för perennrabatter

Ståndort, rätt perenn på rätt plats

Övervintringsbokstäver för perenner

Färg- och formlära